ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބަޔާން ކުރުމުގައި، ޛާތީ ތަޢަޞުބާއި، ޙިޒްބިއްޔަތަށް ގޮވާމީހުންގެ ބޮޑު އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް

މިލިޔުމުގައި މިބަޔާން ކުރަނީ "މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް އަލަށް އައިސްގެން އުޅޭ ދީނީ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި އޭގެފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ލިޔުމެއްގައި ޚަވާރިޖުންގެ ތަޢާރަފްގައި އެއީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވިފައިވާ ވެރިމީހާއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ޚަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާ ޤަބޫލުކުރި މީހުން ކަމުގައި ބުނުމުން ، އެ ޢިބާރާތަކީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްކަމުގައްޔާއި، އެއީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އެއްވެސް ބޭކަލަކު ޚަވާރިޖުންނާމެދު ދެކޭގޮތް ނޫންކަމުގައި ބުނެ، އަޅުގަނޑު ޚަވާރިޖަކަށް ހަދައި، އަޅުގަނޑުގެ އިސްލާމްކަމާމެދު ޝައްކު އުފައްދައި، އަޅުގަނޑުގެ ޢަޤީދާއާ ބެހި؛ ޙިޒްބިއްޔަތާއި، ޛާތީ ތަޢައްޞުބަށް ގޮވަމުންދާ މީހުން އެމީހުންގެ އާދައިގެ މަތިން ސަލަފުއްޞާލިޙުންނާއި ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ބޮޑު ބުހުތާނު ދޮގުގެ ޙަޤީޤަތެވެ.
1
އެންމެފަހުގެ ވީޑިއޯ
މަރުވުމަށްފަހު (ދަރުސް)