ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބަޔާން ކުރުމުގައި، ޛާތީ ތަޢަޞުބާއި، ޙިޒްބިއްޔަތަށް ގޮވާމީހުންގެ ބޮޑު އޮޅުވާލުމުގެ ޙަޤީޤަތް

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
އެންމެފަހުގެ ވީޑިއޯ
މަރުވުމަށްފަހު (ދަރުސް)