އިރުޝާދުގެ ސިޓީ

އަހުރެން މިސިޓީ މިލިޔަނީ ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މިކަމާމެދު ވިސްނުމަށްފަ ހު މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެކަމަށް ދެކިގެންނެ ވެ .އެހެނީ ޢިލްމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެ ވެ .އެއީ އެއްވެ ސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ވީމާ ކީރި ތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ވިޔަސް އަ ދި رسول الله صلى الله عليو وسلم  ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއް ވިޔަ ސް އެއްވެސް މީހަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ނުވަ ތަ ހީވާ ގޮތަކަށް އޭގެ މާނައެ އް   ކިޔަ ވާ ކުއްޖާ ގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން ވަ ނީ އުންމަތުގެ އިސްވެގޮސްފައި ވާ ، ބަޔާނެއް ނުކުރެވޭނެއެ ވެ .އަދި ކިއެއްތަ ސަލަފުއްޞާލިހުން އެ އާޔަ ތްތަކާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް މާނަކުރައްވާފައި ވާގޮތް ބެލުމެވެ...
ސިޓީ ވިދާޅުވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

އެންމެފަހުގެ ވީޑިއޯ
މަރުވުމަށްފަހު (ދަރުސް)